NYC students attempt to revive stoop culture

Saturday, February 17, 2007 

A trio of freshmen at a New York design school say that residents aren’t taking advantage of a valuable and countless resource found all around the world: stoops.

In Sit Here, a campaign inspired by a recent class project, Sarah Feldman, Chelsea Briganti and Essence Rodriguez are using fliers placed around New York to encourage residents and visitors to get to know one another on their stoops.

Wikinews got a chance to talk to Sarah Feldman, web designer for the project. Feldman is also responsible for getting different news sources to contact the team, such as the Brooklyn Papers and New York Magazine.

Sit Here has been noticed in at least 15 different news sources, including Wikinews.

Categories Uncategorized

Imagine Cup – fina?y konkursu informatycznego dla studentów

W ci?gu dwóch tygodni poznamy zwyci?zców konkursu Imagine Cup organizowanego przez firm? Microsoft. Jest to najwi?kszy na ?wiecie konkurs technologiczny dla studentów. W tym roku jego has?em przewodnim by?o: „Wyobra? sobie ?wiat, w którym technologia pomaga rozwi?za? najtrudniejsze problemy ludzko?ci”.

Kategorie w których rywalizuj? studenci to projektowanie oprogramowania (Software Design), projektowanie systemów wbudowanych (Embedded Development), projektowanie gier (Game Design), media cyfrowe (Digital Media) oraz technologie informatyczne (IT Challenge). Co istotne w konkursie oceniany jest nie tylko pomys? (problem) oraz projekt jego rozwi?zania ale tak?e sposób zbudowania aplikacji a tak?e szansa biznesowego powodzenia ca?ego przedsi?wzi?cia.

Konkurs Imagine Cup jest dwuetapowy – najpierw eliminacje krajowe (odby?y si? w kwietniu 2011), a nast?pnie fina?y ?wiatowe w Nowym Jorku (8-15 lipca 2011). Polsk? reprezentuje zespó? CodeRiders z ?odzi. ?odzianie b?d? rywalizowa? z dru?ynami m.in. z Algierii, Australii, Brazylii, Chin, Egiptu, Finlandii, Francji czy Nowej Zelandii – w sumie ponad 140 zespo?ów z ca?ego ?wiata b?dzie prezentowa?o swoje pomys?y na rozwi?zanie problemów ludzko?ci.

CodeRiders stworzyli aplikacj? pod nazw? LifeCircle+, której celem jest szybkie i bezpo?rednie kontaktowanie centrów krwiodawstwa z osobami, które mog? w danym momencie odda? krew. Wszystko z wykorzystaniem telefonu komórkowego oraz przy wsparciu portali spo?eczno?ciowych.

Dru?yna CodeRiders zosta?a zwerbowana na uczelni przez doktoranta Politechniki ?ódzkiej – Marcina Franc. – Pomy?la?em, ?e fajnie by?oby, aby dru?yna z Politechniki ?ódzkiej wygra?a Imagine Cup. Rozwiesi?em plakaty na uczelni z zaproszeniem do udzia?u w projekcie… i tak oto zebra?em zespó?.

Zespó? wspólnie wybiera? problem jakim chce si? zaj??. Jak przyznaj? – ich pomys?y ewoluowa?y przed ostatecznym zdefiniowaniem problemu. Zanim przyst?pili jednak do projektowania oprogramowania sprawdzili dok?adnie motywy oddawania krwi, oraz porównali to z profilem osób które korzystaj? z nowych technologii (smartfony, telefony z systemem operacyjnym).

CodeRaiders zaprojektowali i stworzyli aplikacj? dedykowan? honorowym dawcom krwi! Ich program, pod nazw? LifeCircle+ ma szans? by? pierwszym, skutecznie dzia?aj?cym systemem w Polsce, który pozwoli kontaktowa? si? centrom krwiodawstwa z dawcami.

G?ównym zadaniem systemu LifeCircle+ jest zniwelowanie braków krwi w centrach krwiodawstwa, zapewnienie jej odpowiedniej ilo?ci i szybko?ci dostarczenia w nag?ych wypadkach oraz promocj? idei krwiodawstwa w najpopularniejszych mediach spo?eczno?ciowych – mówi Marcin Franc mentor zespo?u CodeRaiders.

Projekt zak?ada, ?e dawcy krwi zainstaluj? na swoich telefonach aplikacj?, poprzez któr? b?d? mogli by? b?yskawicznie powiadamiani o brakach krwi i indywidualnie zapraszani do Centrum Krwiodawstwa w sytuacji, gdy to ich krew jest potrzebna. Aby ca?o?? by?a atrakcyjna – mo?liwa jest integracja informacji zawartych na LifeCircle+ z profilem na portalu spo?eczno?ciowym (np. Facebook). Aplikacja dodatkowo b?dzie pozwala?a zaznaczy?, czy dana osoba jest aktualnie jest chora, przyjmuje leki czy np. wyjecha?a z kraju – wtedy automatycznie nie b?dzie otrzymywa? alertu z pro?b? o oddanie krwi. Podobnie w sytuacji, gdy niedawno odda?a krew lub jej sk?adniki (osocze, krwinki), program b?dzie pami?ta?, aby nie wysy?a? wtedy informacji o brakach w banku krwi.

Aplikacja jest gotowa do wdro?enia, jednak nie jest jeszcze dost?pna dla u?ytkowników. Jedyne ograniczenia obecnie to problemy formalne no i finanse – mówi Marcin. Fundusze s? niezb?dne na serwery, które b?d? obs?ugiwa? ca?y system. CodeRaiders prowadzi rozmowy ze sponsorami, po to aby ca?y system dla dawców by? bezp?atny. – Dodatkowo planujemy wsparcie dla wi?kszo?ci platform komórkowych, co zajmi? nam troch? czasu. Ale dzi?ki temu program b?dzie móg? by? ?atwo wdro?ony nie tylko na terenie województwa ?ódzkiego, ale ca?ej Polski a nawet ?wiata – dodaje mentor.

Inne, wybrane programy stworzone w ramach konkursu:

Swoj? nagrod? w konkursie Imagine Cup mog? przyzna? tak?e internauci – g?osuj?c na stronie organizatora konkursu. G?osowanie trwa do 11 lipca 2011 roku.

Categories Uncategorized

Eye Catching Embroidery Designs

Submitted by: Embroidery Opw

I am a digitizer of designs for machine embroidery. Most people don t know what that means. But, if you have a passion for machine embroidery, you know exactly what it means. If I m lucky, you also like what I do. I know that I love what I m doing, so others enjoying it as well is simply the best feeling in the world!

It was ten years ago that I finally broke down and got my first embroidery machine. Prior to that, I felt that I had little use for one and even less time to devote to it. Oh, I quickly changed my tune. My quilting passion took the back seat as I became quickly devoted to the world of machine embroidery. It was not long after that I decided I wanted to try my hand at creating my own designs, and that s when I was hooked for life.

Being a digitizer, and working for myself, isn t glamorous or anything like that. I get up, have some coffee, take care of the pets and then wander to my computer. If I m working on a set of designs, I just take up where I left off. If I don t have current work going on, I can spend an entire day doing trial designs to see which direction I want to go. Sometimes I m lucky and find my way instantly. Other times, I end up with a handful of various designs with no rhyme or reason between them. But, even this gives me a handful of options for new sets of embroidery designs. Nothing is wasted.

YouTube Preview Image

One problem I run into as a designer is that I don t know what it is that others look for in the machine embroidery designs they want. I like red work and lacy designs first, and then I prefer those with a full-fill look and good outlines. Not everyone likes these. I can only design what I like, so there may be a disconnect between my designs and those in need of them. For the most part, I simply follow the rule of doing what I know.

Because I am also a creative stitcher, I digitize designs thinking of the projects they will be used in. Most of my sets come with a free pattern. This is the part I truly love because it gives me the opportunity to teach! Of course, problems can arise if my instructions include specific embroidery supplies that others may not have. So, I must try to use only those most common items. This is a challenge at times, but a challenge is exactly what I need to keep my career exciting.

On the rare occasion that I get together with other digitizers, one of our common issues is that we don t know what our followers would like most. More lace? Less flowers? In-depth instructions for basic techniques? We really don t know unless someone contacts us to tell us what they would like. Some people don t want to seem like they are complaining and so don t contact us. Believe me, as long as the comments are respectful, they can complain as much as they want! Of course, suggestions are even more helpful!

So, if you have a passion for machine embroidery designs, why not give your favorite designers a call or an email to tell them how you feel about their designs. If there s something you re looking for and have been unable to find, tell them so! While we are all highly creative, we run out of ideas all the time.

Help us to help you and we ll all be happily stitching!

About the Author: Author Biography: World’s largest Collection of Embroidery Designs available at OPW Club. An online club for best machine embroidery and embroidery . We have professional embroidery designers at OPW Club,providing high quality machine embroidery designs.visit

oregonpatchworks.com

Source:

isnare.com

Permanent Link:

isnare.com/?aid=1739663&ca=Home+Management

Categories Uncategorized

Jokela High School reopens after deadly multiple shooting

Saturday, November 17, 2007 

Jokela High School in Tuusula, Finland, scene of the Jokela school shooting, has recommenced classes. Earlier this month, student Pekka-Eric Auvinen, 18, fatally wounded eight people with his handgun before turning the weapon on himself in the country’s worst ever school shooting. He died later in hospital, having never regained consciousness.

All last week repair teams have been working to eradicate all traces of the event, with large numbers of bullet holes in walls and doors being filled in, broken windows and torn blinds being replaced, and total renovation of one corridor which Auvinen had attempted to set fire to.

Students had previously been permitted into the school last week, in order to collect belongings left behind as they rushed to evacuate the school. On Monday, the school’s 450 pupils began to attend temporary facilities set up at nearby Tuusula Primary School as well as the local church.

Tuusula spokeswoman Heidi Hagman told reporters yesterday that at first school days would be considerably shortened, adding “Today the students will spend time getting used to the renovated and repaired school area.

“Students and teachers are getting support from Red Cross crisis workers and psychologists during the first days of school.”

Esa Ukkola, head of education in Tuusula, spoke to reporters about the fact that students had been shown around the renovated school. “We need to show there is nobody lurking in the cupboards any more. We’re trying to have as normal a school day as possible. There are dozens of extra people to ensure we can do everything in small enough groups.”

The shooting has prompted public anger in Finland at the media attention directed to it, with a feeling that it undermines the placid reputation of the country. People have questioned the decision of a survey last month to designate Finland as the world’s “most livable country”. Psycho-social service manager Anna Cantell-Forsbom from nearby Vantaa has spoken out about her view that the shooting was mainly caused by a lack of psychiatric care available to the Finnish youth and therefore did not reflect on Finnish society. The shooting has also prompted a move by the Finnish government to raise the legal age for gun ownership from 15 years to 18 years.

Finland is expected to set up a commission of inquiry this week to investigate the murders. The government will set aside resources for the ministry of social affairs, health and education as well as the local municipality for the investigation. Meanwhile, local authorities have shown a four-year response plan to the government, asking for five million Euro to fund it. Half will go towards therapy and occupational guidance for affected residents, while the other half would go to school guidance counsellors, psychologists, school healthcare personnel and other experts. The ultimate goal of the plan is the complete recovery of those adversely affected by the shooting.

Categories Uncategorized

BP: New cap on Gulf of Mexico oil well in place

Thursday, July 15, 2010 

For the first time since April 20, no oil is flowing into the Gulf of Mexico, though the halt may be temporary, as integrity testing began on a new sealing cap. The cap was installed on a leaking well in an effort by the BP energy company to contain oil spewing into the Gulf of Mexico. The previous containment cap, which was removed Saturday, had a much looser fit than the new one and allowed oil to escape into the Gulf. It took about three days for the cap to be removed, the site prepared, and the new one to be slowly lowered into position.

The energy company had planned to begin running integrity tests Tuesday to measure the performance of the well under pressure. The tests were delayed a day for further analysis, but clearance to proceed was given Wednesday afternoon, then a leak in a choke line had to be repaired. BP senior vice president Kent Wells announced at his Thursday afternoon briefing that the final valve on the cap assembly started to close at 1:15 PM Thursday and was fully closed at 2:25 PM, finally shutting in the oil flow. If the tests show that the well is strong enough, the sealing cap valves will likely remain closed. If the well cannot be safely closed from the top, the new cap is designed to funnel almost all the oil to ships above while two relief wells are constructed for a permanent fix. After the old cap was removed, oil flowed freely into the waters of the Gulf until the present cap was installed at about 7:00 PM CDT Monday (00:00 UTC Tuesday).

BP has stated that this oil containment system has never been deployed at the current depths, nor has it been tested in the conditions that it will be expected to operate in. During the testing period, which could last anywhere from six to forty-eight hours, all undersea oil containment systems will be temporarily suspended. The company made clear that, even if the tests succeed, this does not mean that oil leakage has permanently ceased.

Doug Suttles, a BP executive, explained that during the test, the well pressure will be carefully monitored. Suttles said at a Monday briefing that the ideal would be for tests to show high pressure around the seal, indicating that no oil is escaping. He also stated that on the other hand, the pressures could be lower than anticipated, leading to the assumption that the well is damaged and is leaking oil and gas into surrounding rock. If this were to happen, keeping the cap shut could further damage the well. The solution for this scenario is to reopen the valves and funnel most, if not all, of the oil to ships above.

Drilling of the first relief well was suspended until completion of the integrity test. Kent Wells explained at his Wednesday morning briefing that the first relief well is now 4 feet from the original well and there is a remote possibility that the pressure test could open a path to the relief well. Drilling of the second relief well has stopped at 16,000 feet so as not to interfere with the first well and to keep routing options open in case the first relief well fails. Even if the pressure tests do succeed and the main well is shut, work on the first relief well will continue until it intercepts the main well. When this occurs, mud and cement will be pumped into the well for a permanent seal. Containment and clean up operations will continue even after the relief wells are finished to deal with oil already released.

The Deepwater Horizon oil spill began on April 20 when the Deepwater Horizon oil rig exploded, killing eleven and marking the start of the worst offshore oil spill in United States history.

Categories Uncategorized

Illinois high schools now required to buy insurance for athletes

Tuesday, August 6, 2013 

This past Sunday, Illinois Governor Pat Quinn signed into law a bill known as “Rocky’s Law” that requires Illinois high schools, through the local school district, to buy catastrophic injury insurance up to US$3 million or medical costs for up to five years, whichever one comes first, that covers student athletes. The insurance must cover student athletes while they are competing.

The legislation was named after Rasul “Rocky” Clark. In 2000, the Eisenhower High School football player became paralyzed from the waist down as a result of a tackle during a game. His school based health insurance covered the costs of his medical treatment. A legislator sponsoring the bill noted that the need for this type of insurance is rare. Clark’s mother attended the legislation signing. Her son died last year.

Before parents can claim money from school insurance, they first must pay out US$50,000. Schools have until January 1, 2014 to comply with the law. Schools cannot charge students more than US$5 to defray the cost of insurance. If a school district already requires student to be covered through private health insurance, they are exempted from this law.

Categories Uncategorized

Comments:U.S. Supreme Court upholds health care mandate

Back to article

This page is for commentary on the news. If you wish to point out a problem in the article (e.g. factual error, etc), please use its regular collaboration page instead. Comments on this page do not need to adhere to the Neutral Point of View policy. Please remain on topic and avoid offensive or inflammatory comments where possible. Try thought-provoking, insightful, or controversial. Civil discussion and polite sparring make our comments pages a fun and friendly place. Please think of this when posting.

I’m not quite understanding why liberals think that this is such a good thing, except the liberals that own stock in insurance companies. One thing I know is that car insurance, which anyone who drives is required to have, is too expensive, especially if you’re young because they automatically assume that young people are going to be reckless. Now, with the individual mandate, I expect that health insurance companies will jack prices up knowing that people have to have it, and they’ll probably do the same thing the car insurance companies do; they’ll charge more for young people because they’re supposedly reckless, they’ll charge more for people with preexisting conditions, they’ll jack your premiums up if you ever go to the hospital, etc. How is this supposed to help the poor? Also consider the fact that there are a lot of people that will not take government aide, look at all the homeless people that are homeless because they refuse to go on welfare. How will taxing them for not having insurance help them?

No opinions yet?

I find it sad and funny that Obama spoke of how this is a lovely plan to help people and make sure noone is uninsured in times of need and yet the part that was cut was the one that would’ve extended Medicaid benefits to the people at the bottom of the income scale.

And my bet is that was Robert’s attempt to throw a bone to the right-wing to make them somewhat.

Categories Uncategorized

How To Prepare An Effective Budget Plan For A Project

Submitted by: John Smith17884

Introduction

When a project is started, it is essential that a plan is drawn to facilitate its smooth functioning. During the phase of the Project Plan it is equally important to plan the Project Budget. Planning the expenditure and incomes of the project helps to monitor the money spent on the project. A good Project Manager always tries to ensure that the resources are allocated as per requirements and necessity. It is the responsibility of a Project Manager to ensure that a project is well-managed financially. Project Management Professionals (PMPs) who have cleared the PMP Exam by taking a PMP Exam Prep course are well-aware of budgeting their project to ensure successful run of the project.

1. Define Scope of your Project: – Before drawing a budget for the Project it is important to know all pertinent details about Project. When undertaking a fresh and new project it is important to find out about all the required raw materials and workforces needed for the project. Then drawing an estimated duration and estimated funds for the project gives the required information to make a guesstimate of project funding.

YouTube Preview Image

2. Set your goals: – Once the project limit and deadlines are finalized then set your budget goals. Begin with the end in mind while drawing out the budget goals. A set goal helps to create a more structured spending and keep the project set towards that ultimate goal. For example your goal could be to complete the project within a specified amount and with optimum usage of all available resources. In such a case, it becomes important to structure money spent in the project in a specific way.

3. Know your net Expenditure: – After setting the goal it is important to have rough estimate of what is going to be your net expenditure. Your net Income may be fixed or variable based on the resource allocated for the project. PMP Aspirant during their PMP Prep uses the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ) Guide, 5th Edition, in which the topic of budget is covered.

4. Make your Budget plan: – With the collected data about scope, goal and net expenditure it time to plan the allocation for each individual expenditure based on categories. By dividing the various expenditures into different categories aids in tracking spending on the project. Having a contingency plan for the money spent on the project, prepares the PMPs to look out for any untoward change in the planned project expenditure.

5. Analysis of Tracked Spending: – Create a matrix for calculating and tracking the project expenditure. If the project is similar to any previous project handled by the company then use that particular project s financial matrix for tracking the spending in your current and new project.

6. Allowance for Modification: – No two same or similar project run the same way as the other. So it is important to be ready to make modification as the project rolls out. Thus, it is important that the budget should not be very tight and has some provisions for some malleability of spending.

7. Create Budget: – Using all the above information prepare the budget for the Project and find the required Accounting software application to use for entering your expenses and incomes. Choosing the popular accounting software like Quick Book or Microsoft Accounting provides you with various tools to calculate and account your project expenses and revenues.

8. Budget Evaluation: – This step comes once the budget plan is implemented and after a few weeks have passed since implementation. The best time to evaluate a budget will be to test your financial predictions against one month performance. Based on the information that you gather on actual performance of your project budget, now plan your modification or changes to the budget expenditure. A PMP Exam Prep Course covers pertinent Budgeting topics for PMP Aspirant thus providing a wide spectrum view of the financial aspect of the project.

About the Author: A well-planned budget for a project helps to ward-off unnecessary surprises. Let s learn about Cost Management based on PMBOK concepts with our PMP Exam Prep CourseContact us –

schoolofpm.com

Source:

isnare.com

Permanent Link:

isnare.com/?aid=1900539&ca=Home+Management

Categories Uncategorized

New Jersey to consider bikini waxing ban

Friday, March 20, 2009 

New Jersey is considering a state-wide ban on Brazilian waxes, the removal of hair from the bikini area.

Although genital waxing has never really been allowed in the state, the New Jersey Board of Cosmetology and Hairstyling plans to propose a ban with more specific legal wording, in response to two women who reported being injured during a wax. The board will consider the proposal at their next meeting on April 14.

If the measure passes, New Jersey may become the only US state to ban the practice outright.

Although millions of Americans engage in bikini waxes, which generally cost between $50 and $60 per session, the practice comes with risks. Skin care experts say the hot wax can irritate delicate skin in the bikini area, and result in infections, ingrown hairs and rashes.

Waxing on the face, neck, abdomen, legs and arms would continue to be permitted in the state under the proposed ban. Although New Jersey statutes have always banned bikini waxing, the laws were unclear and seldom enforced.

As a result, many salons from around the state have offered bikini waxing for years. Many salon owners spoke out against the proposed ban, which they said would severely damage their business.

“I really don’t know if the state can stop it at this point,” said Valentia Chistova, owner of the Monmouth County salon Brazil. “I know a lot of women who are really hooked.”

Categories Uncategorized

Top Germ Ridden Items We Touch

Click Here For More Specific Information On:

Top Germ Ridden Items we Touch

by

Alexis Roth

In the age where hand sanitizer rules and we are constantly looking for things to clean, it can be hard to believe that there are things that we touch everyday that are extremely germ ridden. Yes, no matter how much you avoid human conflict or squirt alcohol on your hands, there are still going to be things that you touch that are going to full of germs. Breathe; it is going to be okay. I promise that you are going to be okay. This article will talk about some of the grossest things that you touch every day. With this knowledge and proper healthcare you will be able to protect yourself from getting sick.

Every day when you head off to work, you are bombarded with staircases and escalators. These steps come along with hand rails to help people keep their balance. However, that also means that at any given moment you can touch anyone else s germs. Along with hand rails are elevator buttons. They fall into the same category.

YouTube Preview Image

You spend every day in your kitchen cooking meals for your family and keeping them healthy. While you cook and prepare, germs are spreading. However, you probably think that you are cleaning it all up with the bleach that you spray on the counter. There is one spot that you are forgetting though and that is your sink. When you put the dishes in the sink those germs will spread throughout the sink and you are then touching the same germs that you thought you just cleaned everywhere else.

This one will probably gross you out the most. When you are folding your clean clothes you probably think that they are clean. Well, sorry to burst that bubble, but they are not. All you essentially did was spread matter throughout your wash. Yep, cycle after cycle you are continuing to contaminate your laundry with your undergarments. Make sure you clean your washer. I know that sounds weird. Look it up.

Do you love catching up with your friends for hours on end? Well, it has been proven that your phone has more bacteria on it than you bathroom toilet. Yea, think about that mental picture. You carry your phone everywhere you go so therefore it will catch germs from whatever you put it in contact with. This may be the one thing you want to clean on the regular.

One final germ ridden item to leave you with and that is money. Yea that thing that you use every day to pay for items is full of everyone else s germs. This includes all paper money coins, and even your credit cards.

As you can tell, there are things that you come in contact with everyday that can make you sick. By protecting yourself you can warn off illness. The best way to protect yourself and your family is to get proper health insurance and make sure that it is affordable for you and your family. Most companies will offer their employees group health insurance at affordable prices. Talk to your HR specialist for more information.

Alexis RothGroup Health Insurance PlansFind Me on Facebook

Article Source:

ArticleRich.com

Categories Uncategorized